RODO

 

 1. Spółka – administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest CS Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Pomorska 58-60, 70-812 Szczecin

2. Kontakt:
W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: info.kompozyty@cskompozyty.pl albo przesyłając wiadomość na adres siedziby Spółki

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą – np. w celach marketingowych
2) czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności w tym poprzedzających jej zawarcie (uzyskanie danych jako kontrahenta, danych pełnomocnika, danych niezbędnych dla dokonania oceny ryzyka transakcji, zabezpieczenia płatności, ewentualnego dochodzenia roszczeń itp.) – podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy
3) wykonywania obowiązku prawnego – Spółka przetwarza dane jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa polskiego lub prawa Unii Europejskiej (obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów ubezpieczeń społecznych przepisów rachunkowości lub archiwizacji, i inne)
4) realizowania prawnie uzasadnionych interesów Spółki – dochodzenie roszczeń lub obrona przed kierowanymi przeciwko – podstawa prawna: uzasadniony interes Spółki
5) w celach marketingowych, które obejmują przekazywanie informacji handlowych, w tym ofert, propozycji zwarcia umów ze Spółką jak również akcji marketingowych – reklam, organizowania promocji, konkursów
6) dodatkowe cele Spółki stanowiące uzasadniony interes Spółki – w tym doradztwo prawne, biznesowe, ekonomiczne, audyty, kontrole, badania statystyczne, archiwizacja danych. Jeżeli w ramach realizacji umowy/zamówienia/zlecenia przekazali Państwo Spółce dane osobowe współpracowników/pracowników, niniejsza informacja dotyczy również ich i powinna być im udostępniona.

 4. Rodzaj przetwarzanych danych
Spółka przetwarza dane:
1) niezbędne do identyfikacji lub weryfikacji (sprawdzenie tożsamości kontrahenta lub podmiotu reprezentującego, zgodności podanych danych z dokumentami rejestrowymi i/lub dokumentami tożsamości – PESEL, dane adresowe, NIP),
2) niezbędne do prowadzenie korespondencji, realizacji zamówień i rozliczeń – dane adresowe, dane kontaktowe (numery telefonu, adres e-mail).

5. Pozyskanie danych
Pana/ Pani dane zostały:
– pozyskane w ramach wykonywania umowy
– pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych
– przekazane dobrowolnie, osobiście, poprzez przekazanie wizytówki, telefonicznie, drogą elektroniczną,
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe , jednakże ich nie podanie spowoduje , że zawarcie i realizacja umowy ze Spółką będą niemożliwe

6. Odbiorcy danych
Dane osobowe Spółka może przekazywać do podmiotów lub organów:
1) upoważnionych na podstawie przepisów prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy),
2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności , służących realizacji naszych usług np. przewoźnicy, ubezpieczyciele przesyłek,
3) podmiotom współpracującym w celach niezbędnych do realizacji uzasadnionych celów i interesów spółki – doradztwo prawne, księgowość, IT, audyty
4) wskazanych w złożonej zgodzie/upoważnieniu.

7. Okres przetwarzania danych
Dane będą przetwarzane:
– do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia przez Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę,
– w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Spółki – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu,
–  w związku z wykonywaniem obowiązku prawnego – przez okres wskazany we właściwych przepisach.
Dane przestaną być przetwarzane w oparciu o którąkolwiek z wymienionych podstaw na Państwa żądanie. Jednakże Spółka może być uprawniona do przetwarzania danych osobowych na innej podstawie prawnej aniżeli zgoda.

 8. Uprawnienia
W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do jej wycofania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. W przypadku odmowy podania danych wymaganych umową lub przepisami prawa, Spółka nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności.

 
block logocsv logoscott logonida logohex logosphere logompower logo
 
 
   
block logoblock logo
© 2017-2024 CS Kompozyty Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja SurmaCreation.